Kancelaria Radcy Prawnego Malwiny Kowalskiej świadczy usługi pomocy prawnej zarówno na rzecz klientów indywidualnych, w tym z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego, jak i w ramach obsługi przedsiębiorców poprzez bieżące wsparcie w związku z prowadzoną działalnością.

Niezależnie od charakteru powierzonej sprawy, pierwszym etapem działań podejmowanych przez Kancelarię, przed przystąpieniem do jej prowadzenia, jest wszechstronna analiza prawna oraz szacowanie potencjalnych ryzyk. W sprawach złożonych, Kancelaria współpracuje ze specjalistami innych dziedzin, m.in. rzeczoznawcami majątkowymi, konsultantami medycznymi, inżynierami budownictwa i innymi, w zależności od przedmiotu sprawy.

W sprawach, w których istnieją rokowania polubownego zakończenia sporu, Kancelaria reprezentuje Klienta w negocjacjach ugodowych, będących drugim etapem prowadzenia sprawy, dążąc do wypracowania warunków porozumienia zgodnych z dobrem i interesem Klienta. Nie każda sprawa musi zawisnąć przed Sądem.

W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, Kancelaria podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia ochrony praw Klienta, w tym poprzez sporządzanie pism procesowych, udział w posiedzeniach sądowych oraz czynnościach dowodowych, takich jak: przesłuchanie stron, zeznania świadków, analiza opinii biegłych sądowych. Postępowanie sądowe stanowi trzeci etap prowadzenia sprawy.

Po prawomocnym zakończeniu sporu sądowego, Kancelaria świadczy usługi ukierunkowane na wykonanie wyroku, w tym poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego będącego czwartym etapem oraz aktywny udział w czynnościach egzekucyjnych.

Niezależnie od etapu postępowania, Kancelaria pozostaje w ścisłym kontakcie z Klientem, którego sprawy prowadzi, informując na bieżąco o przebiegu i efektach poszczególnych czynności, służąc każdorazowo wsparciem merytorycznym.

Opisany przebieg prowadzenia sprawy stanowi model postępowania, który każdorazowo dostosowany jest do potrzeb Klienta, szczegółowo omówiony i zaakceptowany przed przystąpieniem do realizacji czynności.

Kancelaria posiada doświadczenie w przedmiocie: